Jump to Navigation

Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik “Koço Gliozheni “ Tirane

Numri i punonjësve :                 280
Stafi drejtues Administrativ :   44
Funksioni : Ofrues Shërbimesh dhe Shërbime mbështetëse
Bazuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr 584 të datës 10/09/2004 “Për disa ndryshime në VKM Nr 70 datës 15/02/2001 të Këshillit të Ministave  funksionojnë në dy institucione  të veçantë.
Misoni: Ofrimi i kujdesit sekondar dhe terciar në shërbimin shëndetësor Obstetrik Gjinekologjik.


Main menu 2