Jump to Navigation

Fluconazol Axapharm (kapsula)

Informacion për pacientë
Lexoni me kujdes informacionin në fletëpalosje përpara se të përdorni preparatin mjekësor. Ky preparat mjekësor ju është dhënë juve personalisht dhe ju nuk duhet t’ia jepni personave të tjerë. Edhe nëse personat e tjerë mund të kenë të njëjta simptoma sëmundjeje si ju, një preparat i tillë mund t’u shkaktojë atyre dëmtime.

Çfarë është Fluconazol Axapharm dhe për çfarë përdoret?
Fluconazol Axapharm është një antimykotik (Mjet kundër sëmundjeve kërpudhore të lëkurës) dhe si përbërës aktiv Fluconazol përmban, një kombinim trialoz.
Fluconazol Axapharm do duhej përdorur vetëm me përshkrim të mjekut për parandalimin dhe trajtimin e disa infeksioneve me kërpudha.

Përkujdesje të veçanta për përdorim
Ky produkt mjekësor është përshkruar nga mjeku vetëm për ju për trajtim të sëmundjes aktuale. Ai nuk mund të përdorët për trajtim të ndonjë sëmundje tjetër apo tu jepet të tjerëve në përdorim.
Fluconazol Axapharm nuk mund të përdoret kundër të gjitha kërpudhave që shkaktojnë sëmundje kërpudhore. Për tu shmangur komplikimeve të vazhdueshme, që mund të shkaktohen me përdorimin e mjeteve kundër infektive të përzgjedhura gabimisht apo me dozime jo të sakta të tyre, ju nuk duhet ta përdorni Fluconazol Axapharm (edhe tek sëmundjet më të vonshme të kërpudhave) pa një vendim të mjekut.

Kur nuk guxon të përdoret Fluconazol Axapharm?
Fluconazol Axapharm nuk guxon të përdoret , nëse janë paraqitur reaksionet alergjike ndaj Fluconazolit, ndaj ndonjë përbërësi të Fluconazol Axapharm apo ndaj ndonjë preparati Azol apo Triazol antimykotik të përdorur gjatë trajtimeve të mëparshme.
Fluconazol Axapharm nuk guxon të merret së bashku me produkte mjekësore të cilat përmbajnë përbërës aktiv të Cisaprid (produkt mjekësor kundër simptomave që mund të shkaktohen në ezofag me anë të refluksit të përmbajtjes së lukthit), Pimozid (produkt mjekësor kundër psikozës dhe halucinacioneve) apo Terfenadin (produkt mjekësor kundër sëmundjeve alergjike).

Kur është i nevojshëm kujdesi gjatë marrjes së Fluconazol Axapharm?
Fluconazol Axapharm mund ta forcon ndikimin e produkteve të ndryshme mjekësore. Për këtë arsye pacientët do duhej menjëherë njoftuar mjekun e tyre në qoftë se ata marrin produkte mjekësore për trajtim ndaj sëmundjes së sheqerit apo për trajtim të epilepsisë (p.sh.. Diphenylhydantoin / Phenytoin) apo për trajtim të astmës (Theophyllin). Gjithashtu do duhej paralajmëruar mjekun e tyre edhe pacientët të cilët marrin tableta të ashtuquajtura “hollues të gjakut”(Antikoagulantet). E njëjta gjë vlen edhe për produktin mjekësor me përbërësin aktiv Ciclosporin, Rifabutin, Tacrolimus dhe Zidovudin (AZT).
Disa barna për tuberkulozë (Rifampicini) dhe disa barna për epilepsi (Phenytoin, Carbamazepin) mund të kërkojnë rritje të dozimit të Fluconazol Axapharm. Prandaj, informoni mjekun apo mjeken e juaj nëse jeni duke u trajtuar nga tuberkuloza apo epilepsia.
Gjatë trajtimit me Fluconazol Axapharm nuk këshillohet të merren ekstraktet nga lulebasami (Hypericum perforatum) apo produkte tjera bimore, të cilat zakonisht merren gjatë gjendjes së dobët shpirtërore apo simptomave depresive, pasi që marrja e njëkohshme e ekstrakteve nga lulebazami do të mund të shkaktonte humbje të ndikimit antimykotik të Fluconazol Axapharm-it.
Në qoftë se gjatë trajtimit me Fluconazol Axapharm do të lajmërohen simptomat si humbja e oreksit, nauzea, vjellja, lodhja, dhimbja e stomakut apo urina me ngjyrë më të mbyllët, atëherë ju do duhej menjëherë lajmëruar mjekun apo mjeken e juaj. Eshë më rëndësi të lajmërohet mjeku menjëherë mbi këto simptoma pasi që mund të lajmërohen problemet me mëlçi me pasoja serioze për jetë.
Gjithashtu informoni menjëherë mjekun e juaj në rast të shfaqjes së ekzemës. Informoni mjekun e juaj edhe nëse merrni Diuretikë (Hydrochlorothiazid) apo Benzodiazepine me veprim të shkurtër (si p.sh. Midazolam, Triazolam). Informoni mjekun e juaj nëse merri mjete mjekësore kontraceptive („tableta“). Në qoftë se do merrni Fluconazol Axapharm së bashku me mjete kontraceptive,mund të keni gjakderdhje të vonuar.
Informoni mjekun apo farmacistin gjegjësisht mjeken apo farmacisten e juaj nëse lëngoni nga mëlçia apo çrregullim të funksionimit të veshkave ose nëse lëngoni nga ndonjë sëmundje tjetër, nëse keni alergji apo merrni ose përdorni për përdorim të jashtëm ndonjë produkt tjetër mjekësor (edhe ato që i keni blerë vet pa recetë të mjekut !).

A mund të merret Fluconazol Axapharm gjatë shtatzënisë apo në periudhën e laktacionit ?
Nëse jeni apo planifikoni të mbeteni shtatzënë, Fluconazol Axapharm mund të merret vetëm me përshkrim të caktuar të mjekut apo mjekes.
Nuk rekomandohet marrja gjatë periudhës së laktacionit (ushqyerjes me gji), apo mund të merret vetëm me përshkrim të caktuar të mjekut apo mjekes.

Si përdorët Fluconazol Axapharm?
Kërpudha të ndryshme shkaktojnë infeksione të ndryshme kërpudhore, të cilat reagojnë në mënyrë të ndryshme gjatë trajtimit, dhe mund ti ndryshojnë shumë planet e trajtimit. Për këtë arsye ju duhet gjithmonë ta respektoni plotësisht planin e përshkruar nga mjeku përkatësisht mjekja juaj.
Mos e ndryshoni vet dozimin e caktuar nga mjeku. Nëse besoni që ky produkt mjekësor ka efekt të dobët apo të fortë, këshillohuni me mjekun apo farmacistin përkatësisht mjeken apo farmacisten e juaj.

Efektet e mundshme anësore të Fluconazol Axapharm?
Gjatë marrjes së Lisinopril Axapharm mund të shfaqën këto efekte anësore:
Çrregullime gastrointestinale (nausea vjellje, diarreja, dhimbje të stomakut, flatulencë).
Reaksionet alergjike si eritema, ekzema, pruritusi, formimi i fshikëzave, frymëmarrja e shpejtë dhe/apo fytyra e ënjtur. Në rast të lajmërimit të këtyre simptomave, do duhej informuar menjëherë mjekun apo mjeken e juaj.
Dhimbja e kokës, marramendja, konvulzioni, rënia e flokëve dhe çrregullimi i shijes Simptoma të një çrregullimi të funksionimit të mëlçisë (një lodhje shumë e madhe e pashpjeguar, zverdhja e lëkurës dhe e syve (verdhëza), urinë me ngjyrë të mbyllët, jashtëqitje me ngjyrë të çelët, zjarrmia, mungesa e oreksit, dhimbja e stomakut, nausea, vjellja apo humbja në peshë). Në rast të lajmërimit të këtyre simptomave, do duhej informuar menjëherë mjekun apo mjeken e juaj, pasi që mund të lajmërohen problemet me mëlçi me pasoja serioze për jetë.
Në qoftë se do e vëreni ndonjë simptomë që nuk përmendet në këtë fletë-udhëzim, ju lutem informoni mjekun apo farmacistin përkatësisht mjeken apo farmacisten e juaj.

Çfarë duhet të vini re përveç kësaj ?
Fluconazol Axapharm duhet të ruhet në vende të paarritshme nga fëmijët.
Ky prodhim mjekësor të ruhet në paketimin origjinal dhe në temperaturë prej 15 deri 25°C.
Medikamenti nuk duhet të përdorët pas kalimit të afatit të përdorimit të shënuar me “EXP”në paketim.
Pas përfundimit të trajtimit, këtë produkt mjekësor së bashku me përmbajtjen e mbetur, ju lutëm ta ktheni për asgjësim tek mjeku apo farmacisti i juaj.
Drejtohuni mjekut apo farmacistit tuaj nëse ju nevojitën më shumë informacione apo këshilla, pasi që këta persona kanë në dispozicion informacione plotësuese profesionale.

Çfarë përmban Fluconazol Axapharm?
1 Kapsulë prej 50 mg, 150 mg respektivisht 200 mg përmban si përbërës aktiv: 50 mg, 150 mg respektivisht 200 mg Fluconazol dhe përbërës ndihmës.
Membrana e kapsulës tek kapsulat e 50 mg dhe 200 mg: Ngjyra E 132.
Numri i regjistrimit
58454 (Swissmedic)

Ku mund të gjeni Fluconazol Axapharm? Çfarë paketime ekzistojnë?
Në barnatore vetëm me recetë mjekësore.
Kapsula të 50 mg: 7 dhe 28.
Kapsula të 150 mg: 1 dhe 4.
Kapsula të 200 mg: 2 dhe 7.
Zotëruesi i autorizimit të tregtimit
Axapharm AG, 6340 Baar
Data e fundit e revidimit të tekstit të këtij fletë-udhëzimi është bërë në Qershori 2004 nga qendra për produkte mjekësore (Swissmedic).Main menu 2