Jump to Navigation

Amikan (injeksion)

Perberja: Flakon i injektueshem ne rruge muskulare nga 500 e 1000 mg Cdo flakon permban: Princip aktiv: Flakon nga 500 mg Amikacina sulfat 667.5mg e barasvlefshme me amikacina 500mg Flakon nga 1000 mg Amikacina sulfat 1335 mg e barasvlefshme me amikacine 1000 mg
Shtesat:
Sode citrati, sode metabilsulfit uje.
Forma farmaceutike dhe pembajtja:
Solucion injektabel per perdorim muskular
Amikan 500 nje flakon 2ml 500mg
Amikan 1000nje flakon 4ml 1000mg
KATEGORIA FARMAKOTERAPEUTIKE:
Antibakterik aminoglukozid
Titullar: A.I.C. So.Se.Pharm s.r.l.-Via dei Castelli Romani,22-00040 Pomezia (Roma)
Indikimet terapeutike:
Amikan eshte i indikuar ne trajtimin ne nje kohe te shkurter te infeksioneve te renda shkaktuara nga mikrobet grame –negative perfshi ketu disa lloje pseudomonias,E.Coli,Proteus +,-providenca,gruppi Klebseles,dhe Acinetobakter.
Ky antibiotik tregon efikasitet ne :
-Terapine ndaj bakteremise,te septicemise,dhe sepsit te neonateve.
-Terapine e infeksioneve te renda te rrugeve respiratore te kockave,te artikulacioneve, te SNQ,(perfshi meningitin),te infeksioneve intraabdominale (perfshi peritonitin),te djegjeve dhe te infeksioneve postoperatore(perfshi ato te kirurgjise vaskulare).
-Terapine e infeksioneve te renda ,te komplikuar dhe te rishfaqur te rrugeve urinare,te shkaktuar nga gram negative.
-Terapine e infeksioneve nga stafilokoku.
-Terapine e gjendjeve septike te neonateve ,kur testi i sensibilitetit tregon qe aminoglukozidet e tjere nuk mund te perdoren.
-Amikan eshte ne gjendje te luftojne infeksionet nga gram-negative resistente ndaj gentamicines dhe ndaj tobramicines vecanerisht nga Proteus retgeri, Providencia stuarti, Serratia marcescens dhe Pseudomonas aeruginoza.
Kunderindikimet: Hipersensibilitet ndaj amikacines ose aminoglukozideve te tjere.
Masat ne perdorim:
Amikacina eshte nefrotoksike e fuqishme,ototoksike dhe neurotoksike.prandaj duhet te evitohet shoqerimi me preparate te tjere te ketij lloji,sipas dhe asaj qe eshte thene ne paragrafin e kujdes.
Ne pacintet me insuficence renale,kur parashikohet trajtim me i zgjatur se 5 dite eshte e nevojshme te behet nje audiograme perpara se te filloje trajtimi dhe gjate trajtimit.
Atehere kur te vihen re tinit aurikulare,renie te degjimit ose demtim te perceptimit te tingullit duhet te nderpritet menjehere.
-Meqenese ky antibiotik perqendrohet ne nivel te larte ne sistemin eskretor renal,pacienti qe kurohet duhet te jete i hidratuar mire,me qellim qe te ule ne minimum irritimin kimik ne tubat renal.
Duhet gjithashtu qe te kontrollohet funksioni renal,perpara fillimit te terapise,dhe gjate berjes se saj.Se verehen shenja te irritimit renal(cilindra, eritrocite,leukocitene sediment ,albuminuri)duhet qe te rritet hidratimi.
Se shfaqn shenja te ndyshimit,nga te cilat reduktimi i klarences se kreatines,te peshes specifike te urines,rritjes se azotit ureik e te kreatines serike,oliguri,duhet te ulet doza,sipas asaj qe eshte thene ne paragrafin perdorimi.Trajtimi duhet te nderpritet n.q.s. verehet rritje e azotemise ose reduktim progresiv i jashteqitjes urinare.
Precizojme se kur pacienti eshtei hidratuar mire dhefunksioni renal normal,rreziku i reaksionit nefrotoksik me amikan eshte i reduktuar,n.q.s. mbahen dozat ne normat e keshilluara.
Meqenese amikacina me doza te larta ka shkaktuar ne kafshet ekspermentale nje aktivitet muskulare paralizues,duhet te mbahet parasysh mundesia e nje blloku neuro-muskulore kur amikani eshte i soministruar njekohesisht bashke me anesteziante ose bllokues neuromuskulare.
N.q.s. verehet blloknervor kriperat ekalciumit jane ne gjendje qe teneutralizojne fenomenn.
-eshte e mundeshme ,alergjia e kryqezuarme aminoglukozide te tjere.
E mundesishme,ashtu si dhe antibiotiket e tjere,qe terapia me amikacine te coje ne shfaqjen e superinfeksionit ndaj germeve resistente, ne rast te tille kerkohet qe te zevendesohet me terapi me te pershtatshme.
Ne rast kur amikacina eshte e indikuar qe te perdoret se bashku me antibiotike te tjere eshte e nevojshme qe te evitohet perzierja e te tille barnave si ne shiringe ashtu edhe ne flakone per injektim.
Siguresa eplote gjate perdorimit te amikacines ne shtatezani akoma nuk eshte e demostruar,per kete NE GRATE SHTATZENA DHE NE FEMIJERI TE HERESHMEPREPARATI PERDORET VETEM NERASTET E NEVOJES SE DOMOSDOSHME DHE NEN KONTROLLIN E DREJTEPERDREJTE TE MJEKUT.
-Nuk dihet se amikani vjen i eskretuar nequmeshtin e nenes.N.q.s. po si rregull i pergjithshem,mos lejoni dhenien e gjiut n.q.s.nena eshte ne terapi me amikan i cili mund te kaloje ne qumesht.
NDERVEPRIMI:
Duhet te evitohet,dheia njekohesisht ose me pas ,i antibiotikeve te tjere per perdorim lokal ose te pergjithshem qe njihen per veti neuro e nefrotoksike, vecanarisht:kanamicina,gentamicina,tobramicina,neomicina,streptomicina,cefalororidina,viomicina,polimiksina b,kolistina,vankomicina.
Amikacina nuk duhet te merret se bashku me diuretik te fuqishem(p.sh.acid etakrinik,furosemid,manitol)Faktikisht disa diuretik jane per vete ototoksik,dhe tjeter gje qe duhet te thuhet eshtese berja e diuretikeve i.v.rrit toksicitetin e aminoglukozideve,duke modifikuar vlerat e tyre ne serum dhe ne tesute.
VEREJTJE SPECIALE:
Eshte e keshillueshme qe te behet nje antibiograme perpara fillimit te terapise.Amikacina gjithsesi mund te perdoret si terapi fillestare,kur ne nje ifeksion dyshohet se shkaktari eshte gram negativ dhe nderkohe nuk jane ne dispozicion te dhenat e antibiogrames.
Gjithsesi vendimi per te vazhduar terapine me kete antibiotik duhet te bazohet ne rezultatet e proves se sensibilitetit,ne rendesen e infeksionit,ne pergjigjen e pacientit e duke mbajtur prezent faktin ee verejtjeve te thena me siper.
Pacientet e trajtuar me aminoglukozidike duhut te kontrollohen me rigorozitet,per shkak te ototoksicitetit te lartedhe nefrotoksicitetit te tyre.
Ototoksiciteti-qofte ky i deges akustike ashtu edhe vestibulare,mund te shfaqen ne pacientet e trajtuar me doza te larta e per nje periudhe me te gjate sesa ato te keshilluara nga mjeku.Rreziku per ototoksicitet eshte me i larte ne pacientet me demtim renal.
Ne pergjithsi shurdhimi fillon ndaj valeve me frekuence te larte,per kete arsye mund te percaktohet vetem me testin audiometrik.Mund te shfaqen vertigjini(marrje mendesh),qe flasin per demtim vestibulare.Nuk eshte i njohur demi ototoksik i amikacines nefemije.
Ototoksiciteti i amiacines mund te jete dhe i pakthyeshem.
Derisa te kemi me shume te dhena,ky antibiotic duhet te perdoret ne pediatri vetem atehere kur provat e ndjeshmerise ndaj antibiotikeve te tjere aminoglikozidike tregojne se ata nuk mund te perdoren dhe atehere kur femija mund te kontrollohet rreptesisht rreth shkaktarit tetoksicitetit ne ate nivel.
Nefrotoksiciteti-aminoglukozidiket jane nefrotoksik te larte.
Perkete ne pacientet me IR te ditur ose te dyshuar,dhe ne pacientet me funksion fillestare renal normal,por qe ky funksion eshte alteruar gjate mjekimit ,duhet te kontrollohen rregullishtfunksioni renal dheai i pales se VIII-te te nervave cranial.
Ndryshimi i funksionit renal eshte i karakterizuar ngareduktimi iCC(klarences se kreatinines),nga prezenca e celulave ose cilindrave ne sediment,oliguria,proteinuria,reduktimit te peshes specifike te urines,rritja e mbajtjes se azotit.
Prania e ndryshimit te funksionit renal,vestibulare ose akustik detyron nderprerjen e terapise.
Brenda mundesive kerkohet te matet niveli serik I amikacines,dhe te evitohet qe te mbahen per nje kohe te gjate vlera me te larta se 35 gama/ml.Edhe urina duhet te matet,sipas parametrave te permendur me siper.
Preparati perban metabisolfat natriumi,substance e cila ne persona te caktuar mund te shkaktoje reaksion alergjik,sidomos ne astmatiket,dhe atake astmatike te renda.
Preparati mund te perdoret pa probleme te pacientet e prekur nga Celiakia.
MBAJENI LARG MUNDESISE SE PERDORIMIT NGA FEMIJET.
DOZA,MENYRA DHE KOHA E MARRJES.
Administrimi intramuskular:
Te rritur dhe femije:15 mg/kg/ne dite te ndara ne 2-3 marrje.
Neonat e premature:doza fillestare prej 10mg/kg/ne dite,e vazhduar nga 7,5 mg/kg cdo 12 ore.
Kohezgjatja e mjekimit eshte zakonisht 7-10 diteNuk duhet te kalohet doza totale prej 15 gr.
Dozat e keshilluara,ne infeksionet jo te renda nga mikrooganizma sensibel,i pergjigjen terapise brenda 24-48 oresh.Ne pacientet me insuficence renale,doza ditore duhet te reduktohet ose te rritet intervali mes dy marrjeve,qe te evitohet mundesia e akumulimit te farmakut.Nje metode efikase per te llogaritur dozat e marrjes se preparatit ,ne pacientet me insuficence renale,te dyshuar ose te konfermuar,eshte ajo e shumezimit x 9 te vleres se koncentrimit serik te kreatinines:rezultati qe merret perfaqeson intervalin e oreve nga njera marre ne tjetren.
MBIDOZA
Ne rast mbidoze ose te reaksionitoksik,hemodialize ose te dializes peritoneale kerkohet te eleminohet sa me shpejt antibiotiku nga gjaku.
EFEKTET E PADESHIRUARA:
Sic rezulton nga paragrafet e mesiperme,efektet e padeshiruara qe shfaqen gjate terapise se zgjatur me amikacinejane:toksiciteti i pales se VIIIte nervale kranial (mbitegjitha ototoksiciteti) dhe nefrotoksiciteti (albuminuria ,Prezenca e rruazave te kuqe e te barda e te cilindrave ne sediment,azotemia e larte dhe oliguria)
Rralle jane verejtur rash kutaneal,temperature jatrogjene,parestezi,tremor,te perziera e te vjella,eozinofili e anemi,hipotension.
Pazienti duhet ti referoje mjekut ose farmacistit cdo efekt te padeshiruar.


Main menu 2